Website Disclaimer, Privacy/GDPR en Cookies

Deze website is eigendom van ToManage BVBA.
Adres maatschappelijk zetel: Lintsesteenweg 57, B-2570 Duffel
Telefoon: +32 475 92 11 45
E-mail: johan.huygh@tomanage.eu
Ondernemingsnummer & BTW: BE0847.234.226
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ToManage BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

ToManage BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ToManage BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
ToManage BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ToManage BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
ToManage BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Privacybeleid & GDPR

ToManage BVBA leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende  “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. ToManage BVBA stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming - GDPR) na te leven. 

Persoonsgegevens die u ons mogelijk meedeelt zijn: uw IP-adres, uw e-mailadres (bij registratie op nieuwsbrief); tracking van gebruik van de website (via cookies); facturatiegegevens (bij het opstarten van een samenwerking).

ToManage BVBA zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van ToManage BVBA om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Het u toezenden van direct marketing en nieuwsbrieven met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden
  • De levering en facturatie van door u aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan ToManage BVBA uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven.

ToManage BVBA gebruikt de nodige tools en principes om vernietiging, verlies, vervalsing, aanpassing, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens die we verzameld hebben te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

ToManage BVBA zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ToManage BVBA en u.

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek:

  • Recht van toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.
  • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: u bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ToManage BVBA. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
  • Recht van verzet: u beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.
  • Recht van overdraagbaarheid: u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
  • Recht van intrekking van de toestemming: wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, via de contactgegevens vermeld op deze website. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie. Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00, commission@privacycommission.be.

Het gebruik van “cookies”

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. U krijgt daarom een extra boodschap hierrond bij uw eerste bezoek aan onze website.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons steeds contacteren, via de contactgegevens vermeld op deze website.

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org